Hakkında

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

PROGRAM

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

PROGRAMIN TANIMI

5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

PROGRAM KREDİSİ

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAYVEDİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye İnşaat Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

1.    Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

2.    Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

3.    Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

İSTİHDAM ALANLARI

Alanlarına göre kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

DUYURULAR

  • Adres: Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 14650 Yeniçağa/Bolu
  • Tel: +90 374 341 2076 Fax: +90 374 341 2077  
  • Email: yenicagaibu.edu.tr
Top